تصویر هنرمند موجود نیست

ابی عالی

2

آهنگهای ابی عالی

ابی عالیمحبوب من

ابی عالیای جان ساقی