تصویر هنرمند موجود نیست

احمد سلو

5

آهنگهای احمد سلو

احمد سلواگه تو سرد بشی دلتنگ بشی

احمد سلوعاشقم من

احمد سلوبغل 2

احمد سلوقهرمان

احمد سلوزیبای بی عاطفه