تصویر هنرمند موجود نیست

امیر فرجام

4

آهنگهای امیر فرجام

امیر فرجاموصله جونمی

امیر فرجامعشق شیرین

امیر فرجامچشمای عسلی

امیر فرجامهم قدم