تصویر هنرمند موجود نیست

جمشید پروانی

1

آهنگهای جمشید پروانی

جمشید پروانیبشنو ناله دل زارم