تصویر هنرمند موجود نیست

حسین عامری

5

آهنگهای حسین عامری

حسین عامریدر کشور ما دست جوانان همه تنگه

حسین عامریمست مستم ای ول

حسین عامریچشام زه خون غم باره

حسین عامریدوبی بوده لندن

حسین عامریدل بردی از من ساده