تصویر هنرمند موجود نیست

زانکو

3

آهنگهای زانکو

زانکوتو حسابت از همه سواست

زانکوگوشی خاموش

زانکومیترسم بگی