تصویر هنرمند موجود نیست

سروش رضایی

1

آهنگهای سروش رضایی

سروش رضاییدل بردی از من به یغما ای ترک غارتگر من