تصویر هنرمند موجود نیست

سوگند

5

آهنگهای سوگند

سوگنددوباره باز پاییز اومدو برگا رو چید

سوگندبارون

سوگندبگو یهویی از کجا پیدات شد

سوگنددلخور

سوگندمدل من