تصویر هنرمند موجود نیست

سیاوش قمیشی

2

آهنگهای سیاوش قمیشی

سیاوش قمیشیتو بارون که رفتی شبم زیر و رو شد

سیاوش قمیشیمرهم