تصویر هنرمند موجود نیست

صدای بچه

6

آهنگهای صدای بچه

صدای بچهگفتی یادم تو را فراموش

صدای بچهبرو ولی ببین کی برمیگرده

صدای بچهکبوتر خیالم

صدای بچهالهی شهر عشق آتیش بگیره

صدای بچهفلک دادو فلک دادو فلک داد

صدای بچهاز همون اولش خیلی بینمون فرق بود