تصویر هنرمند موجود نیست

صدای زن

8

آهنگهای صدای زن

صدای زنمن مجنون کیمی صحراده

صدای زنجانیمسان گوزوم سن

صدای زندل دیوونه ای دل ای بی نشونه ای دل

صدای زنراهم از تو دوره دوره دل من مگه سنگ صبوره

صدای زنعروسی

صدای زنمینای دل

صدای زنآی چکیلین بشیر گلیر

صدای زنمیخوام دورت بگردم میگی گشتن نداره