تصویر هنرمند موجود نیست

صدای زن

2

آهنگهای صدای زن

صدای زنآی چکیلین بشیر گلیر

صدای زنمیخوام دورت بگردم میگی گشتن نداره