تصویر هنرمند موجود نیست

علی خداوردیان

1

آهنگهای علی خداوردیان

علی خداوردیانهای خدای بالا سری که زورت وش ایره ایتری