تصویر هنرمند موجود نیست

غفران بدخشان

1

آهنگهای غفران بدخشان

غفران بدخشاندرود ای همزبان من از بدخشانم