تصویر هنرمند موجود نیست

غلام ظرافت

1

آهنگهای غلام ظرافت

غلام ظرافتوالا نمیدونم دلم دیوونه ی کیست