تصویر هنرمند موجود نیست

فرهاد دریا

1

آهنگهای فرهاد دریا

فرهاد دریامن افغانم غریبم بی مکانم