تصویر هنرمند موجود نیست

فرهاد فروتنی

2

آهنگهای فرهاد فروتنی

فرهاد فروتنیمن نه علاقه اى به کسى دارم نه دیگه از کسى بیزارم

فرهاد فروتنیبا تو