تصویر هنرمند موجود نیست

قاسم فاضلی

2

آهنگهای قاسم فاضلی

قاسم فاضلیدرمون دردم بوسه ز کنج لوته

قاسم فاضلیاز جوانی گله دارم ز جهانت سیرم