تصویر هنرمند موجود نیست

مسعود صادقلو

2

آهنگهای مسعود صادقلو

مسعود صادقلوبا کسی حرف نمی زنم آدمکا شکستنم

مسعود صادقلوسوز تابستان