تصویر هنرمند موجود نیست

ناشناس

8

آهنگهای ناشناس

ناشناسسیگار چکدیم من بو اولونجا یالانمیش دنیا

ناشناسحزین حزین سرین سرین

ناشناسمنمو هدفونم می خوام فقط چت کنم

ناشناسزنگ گوشی پیمان

ناشناسسریال افرا

ناشناسناری ناری ناری ساچلاری ساری

ناشناسطرف ما مرگم تاوون داره

ناشناسغمگین بیچاره ام خسته ام